Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania oraz realizacji sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym sklep.czaniecki.pl.
 2. Sklep Internetowy sklep.czaniecki.pl (dalej: „Sklep”) zajmuje się sprzedażą makaronów produkowanych przez CZANIECKIE MAKARONY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czańcu przy ul. Krajobrazowej 5, dodatków do makaronów oraz innych produktów (dalej: „Towar” lub „Towary”).
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827),
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Realizacja sprzedaży w Sklepie sklep.czaniecki.pl odbywa się według niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”).
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie sklep.czaniecki.pl oznacza akceptację przez Zamawiającego zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu, co Zamawiający potwierdza, wypełniając odpowiednie pole w formularzu zamówienia.
 6. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przy każdym produkcie został zawarty szczegółowy opis tego towaru.
 7. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Sprzedawca – CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006244, kapitał zakładowy 1.892.000,00 zł. Regon 072572163, NIP 937–23–22-762, tel.: 33 82 71 110,fax.: 33 82 71 122, e-mail: biuro@czaniecki.pl, dokonujący sprzedaży detalicznej Towaru na odległość za pomocą Sklepu Internetowego sklep.czaniecki.pl;
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym sklep.czaniecki.pl;
  4. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która zarejestrowała się w Sklepie, zaakceptowała Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.czaniecki.pl i składa/złożyła zamówienie na Towar;
  5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną korzystająca ze Sklepu;
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja zgodna z art. 221 Kodeksu cywilnego);
  7. Towar – oznacza towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, będące przedmiotem sprzedaży na rzecz Zamawiającego. Dokładne informacje na temat poszczególnych towarów umieszczone są w Sklepie obok zdjęcia towaru, które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia;
  8. Cena – wyrażona w złotych polskich cena Towaru brutto (zawierająca podatek od towarów i usług VAT), umieszczona obok informacji o Towarze, nie zawierająca kosztów dostawy Towaru;
  9. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem Sklepu, lista Towarów, które Zamawiający planuje zakupić od Sprzedawcy w dniu składania Zamówienia;
  10. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów do Zamawiającego uwidocznione dla Zamawiającego w procesie składania Zamówienia. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
  11. Rejestracja w Sklepie – czynność polegająca na podaniu danych koniecznych dla realizacji zamówienia, w tym danych osobowych;
  12. Konto Zamawiającego – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego w Sklepie sklep.czaniecki.pl, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji;
  13. Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Sklepie;
  14. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość;
  15. Strony – Zamawiający i Sprzedawca.
 8. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego sklep.czaniecki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Ze sklepu mogą korzystać osoby będące Konsumentami, jak również podmioty nie będące Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

§2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:
  1. rejestrację;
  2. korzystanie z funkcjonalności Konta Zamawiającego, o których mowa w § 4;
  3. składanie Zamówień, o których mowa w § 6.
 2. Przeglądanie stron w Sklepie, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego Użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w Sklepie. Nie wymaga również posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz nie wymaga uprzedniego wypełnienia formularza Zamówienia, o którym mowa w 6.
 3. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. powyżej, są dostępne wyłącznie dla Zamawiających, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta.
 4. Rejestracja w Sklepie sklep.czaniecki.pl i usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 2 świadczone są bez opłat.
 5. W ramach korzystania z usług, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 2, niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego treści niezgodnych z prawem, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu;
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Sprzedawcy lub osób trzecich;
  3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. W celu właściwego korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest:
  1. posiadanie komputera lub urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 8 i nowsze, Mozzilla FireFox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Safari 6 lub nowsze) z obsługą CSS i JavaScript.
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet,
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail, z zastrzeżeniem 2 ust. 2.
 7. Sklep Internetowy stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie poprawnego działania strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
 8. Użytkownik powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego; za taką działalność jest uznane w szczególności:
  1. ingerencja w korzystanie z Sklepu Internetowego przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;
  2. ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Sklepu Internetowego.
 9. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Sklepu Internetowego, jednak zastrzega, że z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@czaniecki.pl lub sprzedaz@czaniecki.pl lub telefonicznie na numer 33 8271125 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niekompatybilność Sklepu Internetowego z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  2. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Sklepem, które leżą po stronie Użytkownika lub sprzętu, za pośrednictwem którego Użytkownik łączy się ze Sklepem
 11. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych ich części stanowi naruszenie prawa.
 12. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 13. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach Sklepu.

§3 Rejestracja

 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia Zamówienia.
 3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Zamawiającym i utrzymania Konta.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem do potwierdzenia rejestracji przez Zamawiającego. Zamawiający, przez którego rozumie się również rejestrującego, potwierdza rejestrację w Sklepie poprzez kliknięcie na otrzymany link w e-mailu zwrotnym. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.

§4 Konto Zamawiającego

 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:
  1. składanie Zamówień;
  2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  3. tworzenie listy zakupów;
  4. przeglądanie historii Zamówień;
 2. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim.
 4. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego na czas nieoznaczony.
 5. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: sklep@czaniecki.pl lub listownie. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na warunki Umów sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą.
 6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w §4 ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.
 8. Z tytułu usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie konta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne Towarów nabytych przez Zamawiającego.

§5 Towary z asortymentu Sklepu Internetowego

 1. Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i w danym przypadku skład, dostępne są na stronach internetowych Sklepu, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.
 2. Zdjęcia zamieszczane na stronach Sklepu Internetowego służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 3. Na Towar sprzedawany w Sklepie udzielona jest gwarancja. Informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru.
 4. Nazwy handlowe, oznaczenia towarów i producentów, znaki graficzne, zdjęcia, oznaczenia lub opisy audiowizualne towarów, znaki towarowe itp. opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej i nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane i powielane.
 5. Wszystkie towary oferowane na stronach Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

§6 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia może dokonywać Zamawiający nie zarejestrowany w Sklepie (nie posiadający Konta) oraz Zamawiający zarejestrowany w Sklepie Internetowym po zalogowaniu.
 2. Zamawiający nie zarejestrowany w Sklepie (nie posiadający konta) składa Zamówienie korzystając z formularza Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia na towary sprzedawane w Sklepie przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego za pomocą udostępnionego formularza Zamówienia, który będzie wysłany na adres sklep@czaniecki.pl.
 3. Zamawiający, który nie posiada Konta, może przed złożeniem Zamówienia dokonać Rejestracji.
 4. Zamawiający zarejestrowany w Sklepie (posiadający konto) składa Zamówienie, korzystając z Koszyka.
 5. W czasie kompletowania Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i ich ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności. Złożenie Zamówienia możliwe jest dla Zamawiających zarejestrowanych w Sklepie po zalogowaniu na swoje konto, jak również dla nie zarejestrowanych w Sklepie (nie posiadających konta) za pomocą formularza zamówienia.
 6. W czasie składania Zamówienia Zamawiający nie zarejestrowany w Sklepie podaje dane adresowe miejsca dostawy. W czasie składania Zamówienia Zamawiający zarejestrowany w Sklepie podaje dane adresowe miejsca dostawy lub wybiera jeden z wcześniej podanych adresów dostawy.
 7. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający wybiera przycisk „Kupuję i płacę” na formularzu Zamówienia. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Zamawiającego wobec Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający oświadcza wypełniając odpowiednie pole w formularzu Zamówienia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.
 11. Zamówienia można składać każdego dnia roku, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 12. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia, przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia.
 13. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Zamawiający ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
  2. Zamawiający ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:
  1. przesłanie Zamawiającemu na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w § 6 ust. 12,
  2. dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury),
  3. zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Zamawiającego dla Zamawiającego zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 15. Zamawiający zarejestrowany w Sklepie Internetowym może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce zawierającej historię Zamówień.
 16. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim przypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje.
 17. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty dostawy podawane na stronach Sklepu sklep.czaniecki.pl wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 18. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie.
 19. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Zamawiającego.

§7 Forma Płatności

 1. Zamawiający może według swojego wyboru, dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionych Towarów, w chwili realizacji dostawy Towarów przez firmę kurierską – gotówką (za pobraniem).
 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego Płatności przy odbiorze zamówionych Towarów, w chwili realizacji dostawy Towarów przez firmę kurierską – gotówką (za pobraniem) realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Zamawiającego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu sklep.czaniecki.pl.
 3. Zamawiający dokonuje wyboru Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów. Zamawiający – wedle swego wyboru – dokonuje Płatności w następujący sposób:
  1. wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelewem bankowym,
  3. kartami płatniczymi za pomocą systemu PayU – Płatność on-line. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,
  4. za pobraniem.
 4. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 3.3., Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 5. Sprzedawca potwierdza na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wpływ środków pieniężnych za zamówiony towar na rachunek Sprzedawcy.
 6. Do przesyłki zostanie załączony przez Sprzedawcę paragon lub faktura według dyspozycji Zamawiającego zawartej w formularzu zamówienia.

§8 Potwierdzenie oraz anulowanie Zamówień

 1. Fakt złożenia przez Zamawiającego Zamówienia zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę automatycznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia.
 2. W przypadku pomyłki w Zamówieniu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie pocztą elektroniczną na adres sklep@czaniecki.pl telefonicznie nr tel. 33 8271125.
 3. Zamawiający ma prawo anulować Zamówienie do momentu jego wysłania. Anulowanie Zamówienia może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@czaniecki.pl lub telefonicznie nr tel. 33 8271110. O wysłaniu Zamówienia Zamawiający jest informowany odrębnym mailem.
 4. W przypadku anulowania Zamówienia już opłaconego Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, zwraca zapłaconą przez Zamawiającego należność na rachunek bankowy, którego numer zostanie potwierdzony przez Zamawiającego (celem zapewnienia bezpieczeństwa transakcji). Na życzenie Zamawiającego należność, o której mowa powyżej, może zostać zwrócona przekazem do rąk własnych Zamawiającego. Informacje dotyczące sposobu zwrotu wpłaconej należności Zamawiający przekazuje Sprzedawcy po anulowaniu zamówienia drogą elektroniczną na adres sklep@czaniecki.pl. Zwrot należności, o której mowa powyżej, odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 5. Jeżeli składając zamówienie, przy wyborze płatności należności z tytułu zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy, Zamawiający nie wpłaci należności wynikającej z zamówienia w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, Zamówienie powyższe podlega anulowaniu przez Sprzedawcę, o czym Zamawiający jest informowany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany w formularzu Zamówienia lub w koncie.

§9 Ceny towarów

 1. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty dostawy podawane na stronach Sklepu Internetowego sklep.czaniecki.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Są to ceny brutto.
 2. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena Towaru podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie.
 3. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy, które zależą od wielkości i wagi przesyłki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Przesyłka i koszty”. Całkowity Koszt zamówienia (tj. cena Towaru/Towarów wraz z Kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Zamawiającego zarejestrowanego w Sklepie (posiadającego Konto) lub w formularzu Zamówienia przez Zamawiającego nie zarejestrowanego w Sklepie (nie posiadającego Konta).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, z tym zastrzeżeniem że zmiany powyższe nie mają zastosowania do Zamówienia złożonego przed wejściem w życie zmiany ceny.
 5. Koszty dostawy (tj. przesyłki) pokrywa w całości Zamawiający według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Przesyłka i koszty”.
 6. Koszt Dostawy zawsze wyświetlany jest podczas składania Zamówienia.

§10 Realizacja i dostawa Zamówień

 1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 2. W przypadku wyboru Płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na wyżej wymienionym rachunku.
 3. W przypadku wyboru Płatności „za pobraniem” realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie jego potwierdzenia przez Sklep.
 4. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) dni roboczych licząc od rozpoczęcia realizacji Zamówienia stosownie do postanowień określonych w 10 ust. 2 oraz ust. 3. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Przedmiot Zamówienia dostarczany będzie do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Zamawiającego adres.
 6. O wysyłce Zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany w Zamówieniu.
 7. Zamawiający przy odbiorze przesyłki powinien ją zbadać w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Zamawiający ma prawo żądać od pracownika Dostawcy protokołu na powyższą okoliczność. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem przyjęcie Towaru.
 8. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, według dyspozycji Zamawiającego.
 9. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę oraz odbioru Towaru dostarczonego zgodnie z Zamówieniem.
 10. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru zgodnie z Zamówieniem.

§11 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towarów określonych Zamówieniem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta -Dz. U. z 2014 r., poz. 827),
 3. Odstąpienie od Umowy zgodnie z w 11 ust. 1 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w§11 ust. 1. Zamawiający będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru Oświadczenia załączonego do przesyłki lub wydrukować wzór znajdujący się na stronie internetowej Sklepu oznaczony jako wzór formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu określonego w 11 ust. 1. wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy przed upływem powyższego terminu na adres poczty elektronicznej e-mail Sprzedawcy: sklep@czaniecki.pl lub faksem na numer: 33 8271122, lub drogą pocztową na adres CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym nie będącym Konsumentami.

§12 Zwrot należności Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności (należności), w tym koszty dostawy (Towaru lub Towarów), niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wystąpił do Sprzedawcy o inny sposób zwrotu zapłaty, z zastrzeżeniem że inny sposób zwrotu zapłaty będzie możliwy do spełnienia przez Sprzedawcę, jeżeli nie będzie się to wiązać żadnymi dodatkowymi kosztami w związku z wyborem innego sposobu zwrotu zapłaty. Celem zapewnienia bezpieczeństwa zwrotu należności na właściwy rachunek, Zamawiający będzie poproszony przez Sprzedawcę o potwierdzenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail Sprzedawcy: sklep@czaniecki.pl numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu w przypadku, kiedy płatność następowała za pośrednictwem rachunku bankowego Zamawiającego. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane od Zamawiającego jakiekolwiek opłaty.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował w określonym przypadku, że sam odbierze Towar lub Towary od Zamawiającego będącego Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanych od Zamawiającego będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru lub Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru lub Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar lub Towary do Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar lub Towary. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub Towarów przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Towarów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru lub Towarów będące wynikiem korzystania z niego lub nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru lub Towarów, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z wymaganiami.
 8. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ustala się, że ponosi on koszty zwrotu zakupionego Towaru lub Towarów, a zwrot należności za zakupiony Towar lub Towary następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Sprzedawcę.

§13 Warunki reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem (Towarami) lub realizacją umowy sprzedaży, Zamawiający może kierować na adres poczty elektronicznej e-mail Sprzedawcy: sklep@czaniecki.pl lub w formie pisemnej na adres: CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec, korzystając z formularza reklamacji lub opisując zaistniały problem. Optymalnym rozwiązaniem jest uzupełnienie formularza reklamacji oraz dostarczenie reklamowanego Towaru. W przypadku kiedy reklamowany Towar już nie istnieje, za wystarczające należy uznać opisanie zaistniałego problemu przez Zamawiającego.
 2. Sprzedawane Towary objęte są gwarancją do dnia upływu daty ważności Towaru do spożycia. Powyższa data znajduje się na opakowaniu Towaru.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru (Towarów) pozbawionych wad fizycznych i prawnych.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli sprzedany Towar (Towary) ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Towarów z umową sprzedaży.
 7. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem koszt dostarczenia wadliwego Towaru pokrywa Sprzedawca.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.
 9. Zamawiający nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Zamawiający nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Zamawiający zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.
 10. Sprzedawca rozpatruje skargę Zamawiającego z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§14 Dane osobowe

 1. Rejestrując się (zakładając konto) w Sklepie sklep.czaniecki.pl lub składając Zamówienia bez rejestrowania się (bez zakładania konta) w Sklepie Internetowym sklep.czaniecki.pl za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czańcu przy ul. Krajobrazowej 5, danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym i wyłącznie w wyżej określonym celu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Zamawiającego przez Sklep sklep.czaniecki.pl tj. przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Zgodnie z wyżej wymienionym RODO, Klientowi Sklepu Internetowego sklep.czaniecki.pl co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Zamawiającego, Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy przesyłki zawierającej przedmiot Zamówienia.
 6. Administratorem danych osobowych jest Spółka CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006244, kapitał zakładowy 1.892.000,00 zł. Regon 072572163, NIP 937–23–22-762, tel.: 33 82 71 110, fax.: 33 82 71 122, e-mail: biuro@czaniecki.pl.
 7. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników i Zamawiających, oraz wykorzystywanych przez Sklep Internetowy plikach „cookies” zawiera dokument zatytułowany „Polityka Prywatności”, dostępny na stronie internetowej sklep.czaniecki.pl w zakładce Polityka Prywatności.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Ceny podane w Sklepie sklep.czaniecki.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać u Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z tytułu sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym sklep.czaniecki.pl w stosunku do Zamawiającego będącego Konsumentem jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Zamawiającego (Konsumenta).
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z tytułu sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym sklep.czaniecki.pl w stosunku do Zamawiającego nie będącego Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.
 6. Sklep internetowy sklep.czaniecki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklep.czaniecki.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Zamawiających przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.