Polityka prywatności

DROGI UŻYTKOWNIKU ORAZ ZAMAWIAJĄCY!

To jest Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Czanieckich Makaronów Sp. z o. o. dostępnego pod adresem https://sklep.czaniecki.pl Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyście w czasie korzystania z naszego Sklepu Internetowego czuli się komfortowo i bezpiecznie. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep Internetowy. Poniższa Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Sklepu, a także w związku z nim.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚĆI SKLEPU INTERNETOWEGO HTTPS://SKLEP.CZANIECKI.PL OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018r.

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego i plików cookies (zwana dalej „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkownika oraz Zamawiającego w Sklepie internetowym (nie jest regulaminem, ani umową).
 2. Polityka odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa jakie dane osobowe i na jakich zasadach przetwarzamy i jak chronimy dane osobowe przekazane przez Użytkownika lub Zamawiającego, korzystającego ze Sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://sklep.czaniecki.pl
 4. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego pod adresem https://sklep.czaniecki.pl są CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006244, kapitał zakładowy 1.892.000,00 zł. Regon 072572163, NIP 937–23–22-762, tel.: 33 8271110, fax.: 33 8271122, e–mail: biuro@czaniecki.pl
 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Towar) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym pod adresem https://sklep.czaniecki.pl

§2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006244, kapitał zakładowy 1.892.000,00 zł. Regon 072572163, NIP 937–23–22-762, tel.: 33 8271110, fax.: 33 8271122, e–mail: biuro@czaniecki.pl – zwane dalej „Administratorem” i będące jednocześnie Sprzedawcą.
 2. W sprawie danych osobowych można się skontaktować z Administratorem danych osobowych pisząc na:
  1. adres e-mail: biuro@czaniecki.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Dane osobowe”
  2. listownie na adres korespondencyjny: CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o. o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec, z dopiskiem „Dane osobowe”.

§3 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pisząc na:

 1. adres e-mail: iod@czaniecki.pl
 2. listownie na adres korespondencyjny:Inspektor Ochrony Danych
  Czanieckie Makarony Sp. z o. o.
  ul. Krajobrazowa 5
  43-354 Czaniec

§4 DANE OSOBOWE

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej oferty, zostaniecie poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu. Państwa dane osobowe zawarte w formularzach przetwarzane będą w celu przedstawienia ofert, zawarcia i realizacji umowy, obsługi Konta Zamawiającego, obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz archiwizacji.

§5 CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz Zamawiających są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane: „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „danymi osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Za każdym razem cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub Zamawiającego, lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika lub Zamawiającego w Sklepie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub Zamawiającym.
 4. Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Zamawiającego i czas przetwarzania danych osobowych:
  1. na podstawie zgody Użytkownika lub Zamawiającego udzielonej w określonych celach – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą]. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. w celu rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie, tj. utworzenie indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem – zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (Konto Zamawiającego) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Zamawiającego przed jej zawarciem (dane przetwarzamy w celu prowadzenia Konta Zamawiającego, aby Zamawiający mógł np. składać zamówienia bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, przeglądać swoją historię zakupów) – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Zamawiającego] – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy,
  3. w przypadku złożenia zamówienia na Towar w Sklepie, w celu realizacji tego zamówienia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury) – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – zawarcie i wykonanie umowy] – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy,
  4. w celu zawarcia i realizacji Umowy, której stroną jest Zamawiający lub podjęcie działań na żądanie Zamawiającego przed jej zawarciem (dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania wybranego Towaru, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Zamawiającym w tej sprawie) – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy] – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy.
  5. Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, logowaniu się do Sklepu Internetowego, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Użytkownika lub Zamawiającego podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży w zakresie reklamowanych towarów,
  6. korzystanie z usługi kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adresy e-mail wymienione na stronie https://sklep.czaniecki.pl/kontakt, w celu wykonania umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy, niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną] – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy,
  7. w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],
  8. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu – [podstawa prawna Art. 6 ust. lit. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń,
  9. w celach tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne (lepszego doboru Towarów do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych Towarów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, itp.), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym interesu, którym jest poprawa jakości Towarów oraz ich dostosowanie do potrzeb klientów – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach f) i g) – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej],
  10. w celu wystawienia rachunku lub faktury za sprzedawane przez nas Towary w związku z realizacją obowiązków prawnych, do których wypełnienia zobowiązany jest Sprzedawca – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z Art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości] – przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  11. w celu monitorowania jakości obsługi Użytkownika lub Zamawiającego, aby zapewnić najlepszy standard obsługi – [podstawa prawna Art. 6 ust. lit. 1 b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy] – przez czas trwania umowy,
  12. w celu rozpatrzenia reklamacji w zakresie świadczonych usług i sprzedawanych Towarów przez Administratora – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) – c) i lit. f) RODO] – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy, oraz przez czas trwania postępowań reklamacyjnych i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

§5 INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu zgodnie z RODO następujące prawa:

 1. prawo do cofnięcia zgody.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez złożenie Administratorowi pisemnego oświadczenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
  Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iod@czaniecki.pl
 2. żądania dostępu do swoich danych osobowych.Użytkownik oraz Zamawiający ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe jego dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, Użytkownik oraz Zamawiający jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o:
  1. celu przetwarzania,
  2. kategoriach odnośnych danych osobowych,
  3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności i odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
  5. o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
  8. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz – przynajmniej w tych wypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Użytkownik oraz Zamawiający ma zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.
 3. żądania sprostowania swoich danych osobowych.Użytkownik oraz Zamawiający ma prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali jego dane osobowe, które są nieprawidłowe. Użytkownik oraz Zamawiający ma również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).Użytkownik oraz Zamawiający ma prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli jego dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
  1. dane osobowe Użytkownika lub Zamawiającego nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
  2. Użytkownik lub Zamawiający sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
  3. przetwarzaliśmy dane osobowe Użytkownika lub Zamawiającego niezgodnie z prawem,
  4. musimy usunąć dane osobowe Użytkownika lub Zamawiającego, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne: (a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, (c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, (d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania lub (e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.Użytkownik oraz Zamawiający ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. jeżeli Użytkownik lub Zamawiający kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych, które przetwarzamy,
  2. jeżeli przetwarzamy dane osobowe Użytkownika lub Zamawiającego niezgodnie z prawem, a Użytkownik lub Zamawiający sprzeciwia się abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  3. jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych Użytkownika lub Zamawiającego do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi lub Zamawiającemu do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń,
  4. jeżeli Użytkownik oraz Zamawiający wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 RODO, zgodnie z którym jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.Użytkownik oraz Zamawiający ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Użytkownik oraz Zamawiający może skorzystać z tego prawa, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 7. żądania przenoszenia danych osobowych.Użytkownik oraz Zamawiający ma prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania jego danych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie (pdf., doc., xls.), jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Użytkownika lub Zamawiającego.Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
  1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej,
  2. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

§6 PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ ŻĄDANIE WYKONANIA SWOICH PRAW

 1. Chcąc skorzystać z praw, które opisaliśmy w §5 mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. listownie na adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Czanieckie Makarony Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 5, 43-354 Czaniec,
  2. mailowo na adres e-mail: iod@czaniecki.pl
 2. Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, poinformujemy Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

§7 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8 WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, gdy stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

§9 DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 1. Użytkownik, który tylko przegląda strony Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem https://sklep.czaniecki.pl, zapoznając się z ogólnodostępnymi treściami, nie musi podawać nam swoich danych osobowych. Nie musi również mieć Konta do tego celu.
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie tj. w celu skorzystania z formularza Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, tj. złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych jest również niezbędne do rejestracji Konta w Sklepie. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usług, takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.
 3. Podczas rejestracji w Sklepie Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy, adres zamieszkania, adres dostaw, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów realizacji obsługi Zamówienia oraz przez podmioty upoważnione przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
 6. W przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 7. Podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników lub Zamawiających:
  1. adres IP,
  2. data i czas wizyty na stronie,
  3. typ systemu operacyjnego,
  4. typ i wersja przeglądarki internetowej,
  5. adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Sklepu Internetowego oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  6. rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

§10 INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszą działalnością Sklep Internetowy korzysta z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Państwa dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 2. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności elektronicznych – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty, w tym dokonania płatności drogą elektroniczną,
 3. podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków i faktur w terminie,
 4. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w tym firmy hostingowe zapewniające nam miejsce na serwerach,
 5. dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
 6. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 7. dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
 8. dostawcy oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z umowami sprzedaży i usługami*,*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie Państwa danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Państwa danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Państwa prywatności.

§11 PROFILOWANIE

W naszym Sklepie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Użytkownika lub Zamawiającego skutki prawne lub wpływające na Użytkownika lub Zamawiającego w podobnie istotny sposób.

§12 ZABEZPIECZENIA

 1. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, dotyczących danych Użytkowników oraz Zamawiających sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, ograniczone oraz stosowne do tego, co niezbędne jest do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są dane Użytkowników oraz Zamawiających,
  3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Zamawiających,
  4. dostęp do Konta Zamawiającego jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Administrator chroni nie tylko dane osób odwiedzających Sklep Internetowy lub korzystających ze Sklepu Internetowego, ale również Użytkowników, którzy udostępnili Administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:
  1. witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych,
  2. aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów,
  3. witryny internetowej https://www.instagram.com (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://instagram.com/about/legal/terms dostarczane odpowiednio przez INSTAGRAM, INC. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Instagram, w tym dotyczących Danych Osobowych.
  4. witryny internetowej https://www.youtube.com (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://policies.google.com/terms dostarczane odpowiednio przez Google LLC. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Youtube, w tym dotyczących Danych Osobowych.
  5. witryny internetowej https://www.czaniecki.pl (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://czaniecki.pl/kontakt/polityka-prywatnosci,
  6. witryny internetowej https://www.wszechsmaki.pl (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://wszechsmaki.pl/kontakt/polityka-prywatnosci.

§13 INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Zamawiającego w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego pod adresem: https://sklep.czaniecki.pl Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika lub Zamawiającego i dostosować wyświetlanie strony Sklepu Internetowego indywidualnie do potrzeb. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika lub Zamawiającego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników lub Zamawiających wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika lub Zamawiającego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika lub Zamawiającego.
  2. Cookies stałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika lub Zamawiającego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują: układ treści, rozmiar czcionki, rozmiar czcionki, rozdzielczość). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookies” (ang. tracking cookies). Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika lub Zamawiającego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika lub Zamawiającego.
 3. W Sklepie używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Sprzedawca), oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie).
 4. „Własne” cookies Sklepu Internetowego pochodzą z domeny Sklepu Internetowego pod adresem https://sklep.czaniecki.pl i są wykorzystywane w następujących celach:
  1. optymalizacja wyświetlania strony internetowej https://sklep.czaniecki.pl oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika lub Zamawiającego (np. rozmiar czcionki, rozdzielczość);
  2. umożliwienie zalogowania się Zamawiającego do https://sklep.czaniecki.pl i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie https://sklep.czaniecki.pl,
  3. prowadzenie statystyk dotyczących https://sklep.czaniecki.pl,
  4. potwierdzenie, że Użytkownikowi lub Zamawiającemu został wyświetlony komunikat dotyczący cookies,
  5. umożliwienie składania zamówień w Sklepie https://sklep.czaniecki.pl,
  6. rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika lub Zamawiającego w celu wyświetlenia strony https://sklep.czaniecki.pl w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik lub Zamawiający korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona).
 5. Sklep Internetowy wykorzystuje usługi zewnętrzne (m.in. Google Analytics), świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi lub Zamawiającemu, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do https://sklep.czaniecki.pl (tj. ustalenia skąd Użytkownik lub Zamawiający został przekierowany do https://sklep.czaniecki.pl), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników lub Zamawiających w https://sklep.czaniecki.pl oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania ze https://sklep.czaniecki.pl. Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz https://sklep.czaniecki.pl Informacje zebrane w powyższy sposób są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnych Użytkowników lub Zamawiających. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 6. Standardowo przeglądarki internetowe zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci internetowej, domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku lub Zamawiającym. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies podczas przeglądania stron Sklepu Internetowego pod adresem: https://sklep.czaniecki.pl jest możliwe na podstawie wyrażenia zgody przez Użytkownika lub Zamawiającego. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez https://sklep.czaniecki.pl oznacza zgodę Użytkownika lub Zamawiającego na stosowanie cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części Sklepu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Użytkownika lub Zamawiającego.
 7. Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies, bądź informować Użytkownika lub Zamawiającego o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
  2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  5. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  6. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   Urządzenia mobilne:
  7. Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  8. Safari (iOS): https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  9. Windows Phone: https://support.microsoft.com/en-us/help/11696/windows-phone-7

§14 KONTAKT i INFORMACJE DODATKOWE

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem CZANIECKIE MAKARONY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-354 Czaniec, ul. Krajobrazowa 5, tel.: 33 8271110, fax.: 33 8271122, za pośrednictwem poczty elektronicznej e–mail: biuro@czaniecki.pl lub sklep@czaniecki.pl.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Sklepie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników i Zamawiających, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Zamawiających.